PLATYHELMINTHES

  • TURBELLARIA, POLYCLADA
    • Pseudoceros exoptatus Kato, 1938: Topotype [non-type]