CNIDARIA

 • HYDROZOA, ATHECATA
  • Stylactis carcinicola Hiro, 1939: Type
 • ANTHOZOA, ALCYONACEA
  • Alcyonium okinawanum Utinomi, 1976: Holotype
  • Alcyonium robustum Utinomi, 1976: Holotype
  • Anthelia tosana Utinomi, 1958: Type [Holotype]
  • Asterospicularia laurae Utinomi, 1951: Type
  • Asterospicularia randalli Gawel, 19xx: Paratype
  • Bellonella granulata Gray, 1862: Type [a part]
  • Bellonella granulata Gray, 1862: Type [a part]
  • Bellonella sibogae Utinomi, 1957: Type [Holotype]
  • Cereopsis bocagei Kent, 1870: Type[Holotype, part]
  • Eunephthya fusca Wright & Studer, 1889: Type[Holotype, part]
  • Filigorgia riodouroi Stiasny, 1937: Paratype
  • Filigorgia riodouroi Stiasny, 1937: Type
  • Filigorgia saharensis Stiasny, 1939: Type
  • Filigorgia saharensis Stiasny, 1939: Type
  • Microspicularia sphaeroides Utinomi, 1953: Holotype
  • Minabea ozakii Utinomi, 1957: Holotype
  • Nidalia occidentalis Gray, 1835: Holotype (a part)
  • Nidalia occidentalis Gray, 1835: Holotype [a part]
  • Paranephthya capitulifera Wright & Studer, 1889: Type[Holotype, part]
  • Parerythropodium hicksoni Utinomi, 1971: Paratype
  • Scleronephthya pustulosa Wright & Studer, 1889: Type[Holotype, part]
  • Siphonogorgia alba Utinomi, 1960: Type [Holotype]
  • Spongodes spicata Wright & Studer, 1889: Type[Holotype, part]
  • Taiaroa tauhou Bayer & Muzik, 1976: Paratype
  • Taiaroa tauhou Bayer & Muzik, 1976: Paratype
  • Umbellulifera petasites Thomson & Dean, 1931: Type
  • Xenia fimbriata Utinomi, 1955: Type [a part]
  • Xenia kusimotoensis Utinomi, 1955: Type [a part]
 • ANTHOZOA, GORGONACEA
  • Muricella magna Utinomi, 1961: Type
 • ANTHOZOA, STOLONIFERA
  • Clavularia multispiculosa Utinomi, 1955: Holotype [a part]
  • Clavularia racemosa Utinomi, 1950: Type
  • Clavularia spongicola Utinomi, 1955: Paratype
  • Clavularia spongicola Utinomi, 1955: Holotype [a part]
  • Clavularia spongicola Utinomi, 1955: Type [Paratype?]
  • Cornularia sagamiensis Utinomi, 1955: Holotype [a part]
 • ANTHOZOA, TELESTACEA
  • Telesto setoutiana Utinomi, 1973: Holotype
  • Telesto setoutiana Utinomi, 1973: Paratype
  • Telesto setoutiana Utinomi, 1973: Paratype